Internetový obchod Cyklo-Řenč

Nabídka zboží

Nákupní košík

VirtueMart
Váš košík je prázdný

Přihlášení do obchodu


Reklamační řád PDF Tisk Email

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena: 
odešlete dopis (na adresu Tomáš Řenč, Alešova 749,27401 Slaný) nebo email (na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) s textem: 
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis 
zboží doručte na provozovnu  (adresa výše) 
zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, apod.) a na zboží pořízené na leasing. 
zboží je možno vrátit v zákonné lhůtě do 14-ti dnů pouze pokud nebylo vyzvednuto osobně v kamenné prodejně 
při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. 
v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět 

Reklamační řád: všeobecná ustanovení 

1. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). 

2. Prodávajícím je Tomáš Řenč Ičo: 87284839 (dále jen "Prodávající"). 

3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace. 

4. Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. 


 


Záruční podmínky: 


 

1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně. U zboží použitého (bazarového, repasovaného) je záruční doba zkrácena na 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. 

2. Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu. 

3. V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat Reklamaci. 

4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách. 


 


Vyřizování reklamací: 


 

1. Místem vyřizování Reklamace se rozumí kancelář Prodávajícího. 

2. Ke každé reklamaci náleží reklamační protokol. V případě osobního předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu je možné sepsat reklamační protokol až v kanceláři Prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněný reklamační protokol. Tento protokol si může opatřit různými způsoby (stáhnout ZDE, vyžádat k zaslání emailem či pozemní poštou). V případě neúplného či nesprávného vyplnění reklamačního protokolu se reklamace považuje automaticky za neoprávněnou. 

3. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a reklamačního protokolu a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. 

4. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. 

5. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení reklamačního protokolu na adresu kanceláře Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 

6. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Kupujícím. 

7. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: 

o vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím, 

o se jedná o použité scanovací hlavy, magnetické nosiče, baterie, akumulátory notebooků, telefonů, jejichž doba životnosti je dána charakterem zboží, 

o bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál, 

o byla vada způsobena působením počítačových virů, 

o byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, 

o byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů, 

o bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly. 

8. Pokud bude Reklamace označena Prodávajícím za neoprávněnou, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto Reklamací nejpozději do 14 dnů od vyfakturování. Do momentu jejich plného uhrazení má Prodávající právo takto reklamované Zboží Kupujícímu nevydat. Tyto náklady mohou být zejména doprava, režijní náklady, odměna pracovníků, ale i jiné. 

9. Prodávající vystaví Kupujícímu Servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění. 

10. Výjimkou je reklamace zboží z e-shopu, přičemž je zřejmé, že poškození bylo způsobeno při přepravě! V případě, když je zboží poškozené při přepravě, tak musí zákazník reklamovat poškození zásilky u přepravní firmy (Česká pošta, PPL apod.). 


 


Závěrečná ustanovení: 


 

1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady. 

2. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1. května 2006. Změny vyhrazeny. 

1. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). 

2. Prodávajícím je Tomáš Řenč, Ičo: 87284839 (dále jen "Prodávající"). 

3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace. 

4. Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.
 
Internetový obchod Cyklo-Řenč Template by Ahadesign Založeno na Joomla!